Home

پاپ فرانسیس: از کشته شدن بی‌گناهان عراقی در جنگ قلبم به درد می‌آید

پاپ فرانسیس گفت وی از شنیدن اخبار مربوط به کشته شدن بی‌گناهان عراقی به ویژه در شهر موصل بسیار اندوهگین می‌شود.

از: باشگاه خبرنگاران
پاپ فرانسیس: از کشته شدن بی‌گناهان عراقی در جنگ قلبم به درد می‌آید