سیدمحسن جزایری برادر معاون ستادکل نیروهای مسلح درگذشت

سید محسن جزایری برادر سردار سیدمسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح، درگذشت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سیدمحسن جزایری برادر معاون ستادکل نیروهای مسلح درگذشت