ما باید به سمت فرهنگ سازی در رابطه با پدافند غیر عامل برویم

صالحی سِرپوشی در حوزه فرهنگ و پرهیز از اعلان عمومی همه رویدادها را از جمله اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگی برشمرد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
ما باید به سمت فرهنگ سازی در رابطه با پدافند غیر عامل برویم