آشفتگی حال کشاورزان با بیمه محصولات!

عدم پرداخت به موقع غرامت کشاورزان از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی گلایه های کشاورزان را به همراه داشته تا رغبت آنها برای بیمه محصولات در سال جدید زراعی کاهش یابد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
آشفتگی حال کشاورزان با بیمه محصولات!