Home

نتایج اولیه انتخابات ایسلند: حمایت اندکِ مردم از حزب دزدان دریایی

با وجود پیش بینی ها در خصوص احتمال پیروزی حزب دزدان دریایی در انتخابات پارلمانی ایسلند، نتایج اولیه انتخابات به گونه دیگری بود.

از: باشگاه خبرنگاران
نتایج اولیه انتخابات ایسلند: حمایت اندکِ مردم از حزب دزدان دریایی