Home

اصلاح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک تا پایان آذرماه نهایی می شود

کمیته ملی پارالمپیک اصلاح اساسنامه این کمیته را در دستور کار قرار داده است تا طی مدت زمان تعیین شده آن را نهایی کند.

از: باشگاه خبرنگاران
اصلاح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک تا پایان آذرماه نهایی می شود