مردم جهان در یک رأی‌گیری غیررسمی ترامپ را به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب کردند

یک هفته‌نامه آلمانی در یک رأی گیری غیررسمی از خوانندگان خود خواست تا پیروز نهایی انتخابات آمریکا را انتخاب کنند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
مردم جهان در یک رأی‌گیری غیررسمی ترامپ را به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب کردند