سه ویژگی برجسته اباعبدالله (ع)

معرفی شخصیتهای افسانه ای بزرگ،نشانگرنیازملتها به الگواست.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سه ویژگی برجسته اباعبدالله (ع)