سپاه پاسداران برای انجام وظیفه، در کنار شمشیر نیازمند قلم و زبان است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران برای انجام وظیفه اصلی خود در کنار شمشیر نیازمند قلم و زبان است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سپاه پاسداران برای انجام وظیفه، در کنار شمشیر نیازمند قلم و زبان است