رشد صنایع در گرو کاهش تصدی گری دولت

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:سرمایه گذاری در صنعت به ویژه صنایع بزرگ سرمایه بر بوده است لذا دولت به خوبی نمی تواند برای رونق در این بخش ها اقدامات لازم را انجام دهد و بخش خصوصی بهترین گزینه جهت ورود به این حوزه است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
رشد صنایع در گرو کاهش تصدی گری دولت