430 میلیونی که پرواز کرد و پیش خریدی که هوا شد

دوچرخه های سفارشی فدراسیون دوچرخه سواری در راه ایران است اما نه 230 میلیون تومانی که در خزانه فدراسیون بوده است و نه 200 میلیون تومانی که برای خرید دوچرخه ها کنار گذاشته شده بود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
430 میلیونی که پرواز کرد و پیش خریدی که هوا شد