Home

عرضه روزانه ٢١,٥ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ در کلانشهرها

ایران با ظرفیت تولید ٢٦ میلیون لیتر بنزین یورو ٤، به هشت کلانشهر کشور بیش از ٢١ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ اختصاص می دهد.

از: باشگاه خبرنگاران
عرضه روزانه ٢١,٥ میلیون لیتر بنزین یورو ٤ در کلانشهرها