Home

اقدامات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در راستای سلامت جامعه

بهره‌مندی شهرداری‌ها از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری و نیروهای متخصص در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه گام اساسی در جهت ارائه خدمات مورد نیاز جامعه است.

از: باشگاه خبرنگاران
اقدامات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در راستای سلامت جامعه