شمشمیر دختران ایرانی در تجربه ای به رنگ پاریس

جام جهانی شمشیر بازی ، اسلحه سابر دختران در فرانسه آغاز شد و 4 ملی پوش ایران در این مسابقات باحریفان به رقابت پرداختند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
شمشمیر دختران ایرانی در تجربه ای به رنگ پاریس