تماشاخانه سه نقطه فقط به متن خوب بها می‌دهد

کارگردان نمایش «به خاطر پدرم» در خصوص تفاوت تماشاخانه سه نقطه با دیگر سالن های نمایشی و اثر خود گفت.

<
از: باشگاه خبرنگاران
تماشاخانه سه نقطه فقط به متن خوب بها می‌دهد