پایان فعالیت های قرآنی کاروان نور جمهوری اسلامی در موسم عاشقی

موجانی گفت: اجرای گروه معراج قم در حرمین عسکریین همه را تحت تاثیر خود قرار داد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
پایان فعالیت های قرآنی کاروان نور جمهوری اسلامی در موسم عاشقی