بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است

این آفت را در خاطره نویسی می بینیم که فرد هرچه را می شنود بیان می کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
بیان صرف شنیده ها آفت خاطره نویسی است