Home

کارت بازی متخلفان دیدار گیتی پسند و حفاری اهواز ضبط شد

منصوری گفت: گزارش تخلفات علی عابدین و دیگر بازیکنان حاشیه ساز در اختیار کمیته انضباطی است تا مسئولان تصمیم نهایی را در خصوص متخلفین بگیرد.

از: باشگاه خبرنگاران
کارت بازی متخلفان دیدار گیتی پسند و حفاری اهواز ضبط شد