برتری فیون در نظرسنجی‌های انتخابات فرانسه

پس از پیروزی فیون در انتخابات درون حزبی فرانسه، نظرسنجی ها نشان می دهد وی در انتخابات آتی ریاست جمهوری پیروز خواهد شد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
برتری فیون در نظرسنجی‌های انتخابات فرانسه