احتمال کاندیداتوری پترائوس به عنوان وزیر خارجه آمریکا از سوی ترامپ

ترامپ قصد دارد "دیوید پترائوس،" رئیس پیشین سیا را به عنوان نامزد وزیر خارجه آمریکا، معرفی کند.

<
از: باشگاه خبرنگاران
احتمال کاندیداتوری پترائوس به عنوان وزیر خارجه آمریکا از سوی ترامپ