سارا پالین کاندیدای ترامپ به عنوان وزیر امور کهنه سربازان آمریکا

ترامپ، سارا پالین را به عنوان وزیر امور کهنه سربازان آمریکا در نظر گرفته است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سارا پالین کاندیدای ترامپ به عنوان وزیر امور کهنه سربازان آمریکا