این زخم یک سال بر بدن شما می ماند

سالک نوعی بیماری پوستی است که موجب ایجاد لکه و زخم های با ظاهر ناخوشایند در بدن افراد می شود.

<
از: باشگاه خبرنگاران
این زخم یک سال بر بدن شما می ماند