رونمایی از ٢٥ عنوان کتاب در بروجرد

در طول سال جاری ٢٥ عنوان کتاب با مضامین ادبی ، دینی ، هنری و کمک درسی در بروجرد رونمایی شده است .

<
از: باشگاه خبرنگاران
رونمایی از ٢٥ عنوان کتاب در بروجرد