دوچرخه سواری با یک دنیا تفاوت و آدم های بی تفاوت!

باتوجه به رویدادها و مشکلات پیش رو در رشته دوچرخه سواری،دیگر برگزاری مجمع فدراسیون دیر شده است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
دوچرخه سواری با یک دنیا تفاوت و آدم های بی تفاوت!