توقع دانشجویان اعتماد و حمایت مالی/ فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها بر عکس تفکر بعضی‌ها از رشد قابل توجهی برخوردار است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: باید به دانشجویان اعتماد کنیم و تشکل‌های فرهنگی حمایت هم جانبه صورت بگیرد و حوزه فرهنگی در دانشگاه از رشد قابل قبولی برخوردار است.

<
از: باشگاه خبرنگاران
توقع دانشجویان اعتماد و حمایت مالی/ فضای فرهنگی در دانشگاه‌ها بر عکس تفکر بعضی‌ها از رشد قابل توجهی برخوردار است