سیامند رحمان دنیا را به هیجان آورد

سیامند رحمان با میزان وزنه هایی که در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ریو مهار کرد، دنیا را به هیجان آورد.

<
از: باشگاه خبرنگاران
سیامند رحمان دنیا را به هیجان آورد