Home

انحراف تسهیلات بانکی از تولید/ وقتی وام ها تامین کننده مخارج بانکی می شود

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر چه اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته اما این تسهیلات به تولید منجر نشده است و بانک ها با سود حاصل از وام ها مخارج خود را تامین می کنند.

از: باشگاه خبرنگاران
انحراف تسهیلات بانکی از تولید/ وقتی وام ها تامین کننده مخارج بانکی می شود