پروازهای فرودگاه اردبیل شنبه 30 اردیبهشت ماه

شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
پروازهای فرودگاه اردبیل شنبه 30 اردیبهشت ماه

برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.

بهگزارش گروهاستان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل؛پروازهای شنبه 30 اردیبهشت ماه از فرودگاه اردبیل به این شرح می باشد.

      

روز پرواز

مسیر پرواز

ترمینال

وضعیت

زمان پرواز

مبداء

مقصد

شنبه

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

طبق برنامه

10:20

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

طبق برنامه

12:20

تهران

اردبیل

ورودی داخلی

طبق برنامه

21:45

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

طبق برنامه

11:20

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

طبق برنامه

13:05

اردبیل

تهران

خروجی داخلی

طبق برنامه

22:45


پروازهای فرودگاه اردبیل شنبه 30 اردیبهشت ماه