آخرین مهلت تشکیل و ارائه هسته های پژوهشی

آخرین مهلت تشکیل و ارائه هسته های پژوهشی

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

با همکاری معاونت پژوهشی و مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران امکان سامانه سپاری فرآیند تشکیل هسته پژوهشی فراهم شد.