آخرین وضعیت مالکیت جنگل های آقمشهد ساری و دماوند

آخرین وضعیت مالکیت جنگل های آقمشهد ساری و دماوند

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها آخرین وضعیت مالکیت جنگل های آقمشهد ساری و دماوند را تشریح کرد.