آرشیو ملی؛ حافظه تاریخی

آرشیو ملی؛ حافظه تاریخی

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

آرشـیو به منزله شناسنامه ملی کشور، متضمن شکل دهی حافظه جمعی یک ملت است و بدون چنین پیشنهای بصیرت لازم برای برنامه ریزی آینده و ممانعت از تکرار اشتباهات گذشته وجود نخواهد داشت.