آغاز توزیع مرکبات شب عید از مراکز ذخیره سازی مازندران‎