آموزش کودکان در خانه فرصت است یا تهدید؟

آموزش کودکان در خانه فرصت است یا تهدید؟

جمعه ۱۳ تیر - علمی

مشکلات نظام آموزشی باعث شده برخی والدین به آموزش کودکان در خانه و رویکرد «مدرسه‌درخانه» روی آورند. اما در نظام آموزشی ایران، این رویکرد رسمیت و جایگاه قانونی ندارد. به همین دلیل محققان به بررسی این رویکرد آموزشی در ایران پرداختند.