آیا کشورهای اروپایی از استقلال عمل برخوردارند؟

آیا کشورهای اروپایی از استقلال عمل برخوردارند؟

یکشنبه ۳۰ شهریور - سیاست

یک کارشناس مسایل بین‌الملل تاکید کرد: از کشورهای اروپایی انتظار می‌رود که استقلال عمل بیشتری از خود نشان داده و از این بیشتر ذلالت و خواری در مقابل آمریکا را نپذیرند.