اجرای طرح کاداستر برای ۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی کشوردر سال جاری

اجرای طرح کاداستر برای ۳۲ میلیون هکتار از اراضی ملی کشوردر سال جاری

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: برای اینکه منابع طبیعی به عنوان ثروت های عمومی و انفال حفظ شود و به سلامت در اختیار آیندگان قرار گیرد، انتقال مالکیت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و تبدیل ثروت‌های عمومی به خصوصی اشتباهی استراتژیک است.