احتمال تشکیل سازمان متروی حومه ای تهران

احتمال تشکیل سازمان متروی حومه ای تهران

دوشنبه ۲۰ مرداد - اجتماعی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به لزوم پیگیری روند احداث خطوط حمل و نقل ریلی جدید در سطح استان تهران از احتمال تشکیل سازمان متروی حومه ای تهران ذیل سازمان همیاری شهرداری های استان تهران خبر داد.