احتمال تولد زودرس در هوای گرم‌تر بیشتر است

احتمال تولد زودرس در هوای گرم‌تر بیشتر است

شنبه ۰۳ آبان - علمی

پژوهشگران آب و هواشناسی دانشگاه حکیم سبزواری با انجام یک پژوهش حیوانی، تاثیر درجه حرارت محیط بر دوره‌های خاص بارداری و نتایج نامطلوب آن را بررسی کردند.