اختتامیه‌ دومین سوگواره اربعین در آیینه‌ رسانه برگزار شد