ادامه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از کرونا

ادامه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از کرونا

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

معاون آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ادامه روند آموزش مجازی دانشجویان این دانشگاه بعد از اتمام بحران کرونا ویروس خبر داد.