از سیاست‌بازی در فعالیت‌های فرهنگی اجتناب کنیم

از سیاست‌بازی در فعالیت‌های فرهنگی اجتناب کنیم

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۲:۰۱ - علمی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: هدف ما ساختن آینده بهتر دانشجویان است و باید فارغ از گرایشات سیاسی به عنوان معاون فرهنگی فعالیت کنیم و بی‌طرفی در کارهای ما رایج و حاکم شود و از سیاست‌بازی در فعالیت فرهنگی اجتناب کنیم.