استاد یا دانشجو؟ مسئله این است

استاد یا دانشجو؟ مسئله این است

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:00 - علمی

شاید این که در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه اسم دانشجو اول بیاید یا استاد راهنما چندان مهم به نظر نرسد اما وقتی پای امتیازدهی به مولفان مقاله وسط بیاید ماجرا فرق می‌کند.