اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در هیات دولت

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در هیات دولت

دوشنبه ۲۰ مرداد - اجتماعی

هیات وزیران به منظور رفع ابهام ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حد نصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.