اعتراض فرمانداری به نامگذاری معابری به نام “جلیل شهناز” و “بهمن کشاورز”

اعتراض فرمانداری به نامگذاری معابری به نام “جلیل شهناز” و “بهمن کشاورز”

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:13 - اجتماعی

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز به اعتراض فرمانداری در مورد تغییر نام خیابان تختی به نام جلیل شهناز و نامگذاری یک کوچه به نام بهمن کشاورز پاسخ منفی دادند.