اعلام جزئیات راه اندازی باشگاه معلمان فیلمساز در آینده نزدیک

اعلام جزئیات راه اندازی باشگاه معلمان فیلمساز در آینده نزدیک

چهارشنبه ۱۲ آذر - اجتماعی

مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جزئیات راه اندازی باشگاه معلمان فیلمساز و تولیدکننده محتوای الکترونیکی را تشریح کرد.