افزایش سوددهی در یک بانک اسلامی

افزایش سوددهی در یک بانک اسلامی

یکشنبه ۱۷ فروردین - اقتصادی

میزان سوددهی بانک اسلامی شارجه طی ۹ ماه گذشته امسال بیش از پنج درصد افزایش یافت.