اقتصاد کانادا از رشد منفی گریخت

اقتصاد کانادا از رشد منفی گریخت

سه شنبه ۲۵ خرداد -

به لطف رشد بخش تولید، رشد اقتصادی کانادا باز هم مثبت ماند.