امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی هوایی ارتش و دانشگاه علم و صنعت

امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی هوایی ارتش و دانشگاه علم و صنعت

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

تفاهمنامه همکاری نظامی و علمی بین دانشگاه علم و صنعت و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امضا شد.