انتشار فیش‌های فرهنگ‌نویسی استاد معین

انتشار فیش‌های فرهنگ‌نویسی استاد معین

دوشنبه ۲۰ مرداد - فرهنگی

ایرنا – تهران – فرزند استاد معین با تاکید بر محفوظ بودن تمام فیش‌های استاد معین، انتشار آنها را در آینده نزدیک نوید داد.