انتشار «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات»

انتشار «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات»

چهارشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۲:۵۷ - فرهنگی

کتاب «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات: مطالعه تطبیقی اوراق بهادار با تأکید برر اوراق مشارکت در حقوق ایران و امارات» نوشته محمدمهدی سیدناصری منتشر شد.