انتشار کلید سئوالات دو آزمون دانشنامه پزشکی

انتشار کلید سئوالات دو آزمون دانشنامه پزشکی

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

کلید اولیه و دفترچه سئوالات آزمون دانشنامه تخصصی و آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.